ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
แสดงข้อมูลรายการแจ้งซ่อม
 
รอดำเนินการ กำลังซ่อม / รออะไหล่ ซ่อมเสร็จเรียบร้อย ซ่่อมไม่ได้
อุปกรณ์ที่ซ่อมสถานะชื่อ-สกุลผู้แจ้งหน่วยงานคณะ/สำนักวันที่แจ้งรายละเอียด
คอมพิวเตอร์ ชัชชญา ผิวอ่อน สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี 10-10-2018 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ ณัฐธิดา อินทรธิราช กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 10-10-2018 รายละเอียด
Notebook จีรศักดิ์ บางท่าไม้ คณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 04-10-2018 รายละเอียด
PROJECTOR นายเสถียร พระใหญ่ งานเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการ 04-10-2018 รายละเอียด
มอนิเตอร์ นายอดิศักดิ์ แสวงกิจ งานเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการ 04-10-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ กันตินันต์ ตามุดดา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 04-10-2018 รายละเอียด
Notebook นางสาวจินต์จุฑา ฤกษ์ดี บริหารศาสตร คณะบริหารศาสตร์ 27-09-2018 รายละเอียด
Notebook นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 25-09-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ ธนากร นามสุวรรณ สนง.บริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี 21-09-2018 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ นางสาวพิมพา คำมุงคุณ ฝ่ายสิทธิประโยชน์ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 20-09-2018 รายละเอียด
Notebook นางสาวบุษกร ขนุนใหญ่ เคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11-09-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ บัณฑิต บุญจูง กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 05-09-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 04-09-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 04-09-2018 รายละเอียด
Notebook นางสาวหทัยชนก ขันคำ บริหารศาสตร คณะบริหารศาสตร์ 03-09-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ กนกวรรณ ผ่องแผ้ว นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 31-08-2018 รายละเอียด
Notebook นางสาวปภาวรินทร์ แก้วจูมพล คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 28-08-2018 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ นางธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 27-08-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นายธนากร นามสุวรรณ สนง.บริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี 23-08-2018 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ เพ็ญนภา สีดา กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 23-08-2018 รายละเอียด
12345678910...