ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
แสดงข้อมูลรายการแจ้งซ่อม
 
รอดำเนินการ กำลังซ่อม / รออะไหล่ ซ่อมเสร็จเรียบร้อย ซ่่อมไม่ได้
อุปกรณ์ที่ซ่อมสถานะชื่อ-สกุลผู้แจ้งหน่วยงานคณะ/สำนักวันที่แจ้งรายละเอียด
คอมพิวเตอร์ ณัฎฐกันย์ ชุมสวัสดิ์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 20-11-2017 รายละเอียด
Notebook นางสาวปนัดดา ดวงศรี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 16-11-2017 รายละเอียด
Notebook นางสาวนัฐนิกา ถาโถม คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 16-11-2017 รายละเอียด
Notebook นายไมตรี โสภากันต์ สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี 16-11-2017 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ เพชรา ทัดเทียม กองคลั สำนักงานอธิการบดี 10-11-2017 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ นางศิริวิมล พานิชพันธ์ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 10-11-2017 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ นางศิริวิมล พานิชพันธ์ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 10-11-2017 รายละเอียด
Notebook นางสาวเฟื่องฟ้า ลัดดา วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 08-11-2017 รายละเอียด
Notebook นางสาว กิติญาพร ฑีฆะพันธ์ บริหารศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ 06-11-2017 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นายประภาส ทะนงค์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 06-11-2017 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นุชรี เวียนวัฒนชัย งานสวนฯ สำนักงานบริหารกายภาพและส่ิงแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี 02-11-2017 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางกาญจนา สาธร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 31-10-2017 รายละเอียด
Notebook นายสมคิด นาพรม ศูนย์เก็บข้อมูลวิจัยแห่งชาติ อาคารเครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ 24-10-2017 รายละเอียด
Notebook นักศึกษา นักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ 14-09-2017 รายละเอียด
Notebook นายอดิศักดิ์ กิจแสวง ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ 12-09-2017 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ มยุรี กออ่อน สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี 11-09-2017 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ มยุรี กออ่อน สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี 11-09-2017 รายละเอียด
มอนิเตอร์ นายจิตรวิรัตน์ พัดทาป สำนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานอธิการบดี 08-09-2017 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางมนธิรา จันสุตะ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี 01-09-2017 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ ธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ สำนกงานผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี 25-08-2017 รายละเอียด
12345678910...