ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
แสดงข้อมูลรายการแจ้งซ่อม
 
รอดำเนินการ กำลังซ่อม / รออะไหล่ ซ่อมเสร็จเรียบร้อย ซ่่อมไม่ได้
อุปกรณ์ที่ซ่อมสถานะชื่อ-สกุลผู้แจ้งหน่วยงานคณะ/สำนักวันที่แจ้งรายละเอียด
ปริ้นเตอร์ ส.อ.วินัย สายงาม สภาอาจารย์ สำนักงานอธิการบดี 20-02-2018 รายละเอียด
Notebook นางปทัดตา มุขขันธ์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 14-02-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางสาวกมลชนก เทศนา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี 31-01-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ ธัญดา ศรีพิทักษ์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 24-01-2018 รายละเอียด
Notebook นายชูไท วอทอง กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 11-01-2018 รายละเอียด
TABLET นางสาวสิรินทรา พุฒจันทร์ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 08-01-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ พิสุทธิ์ โสมอินทร์ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี 04-01-2018 รายละเอียด
Notebook สิรินทรา พุฒจันทร์ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 04-01-2018 รายละเอียด
UPS นางแสงรัชนี เอนกคุณวุฒิ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 04-01-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางแสงรัชนี เอนกคุณวุฒิ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 04-01-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ น.ส.จิดาภา อุทัยกรม สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 03-01-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นายบุญหลาย นีระมนต์ กองบริการการศึกษา(งานอาคารเรียนรวม) สำนักงานอธิการบดี 20-12-2017 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ ชัชชญา ผิวอ่อน สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี 20-12-2017 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ รจนา เมษาคุณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 14-12-2017 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี 06-12-2017 รายละเอียด
Notebook นักศึกษา นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 01-12-2017 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ ยุทธนา กวางทอง สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 29-11-2017 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ ว่าที่ รต.หญิง สายใจ จันเวียง สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 28-11-2017 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 28-11-2017 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางสาวลักขณา กอแก้ว กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 27-11-2017 รายละเอียด
12345678910...