ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
แสดงข้อมูลรายการแจ้งซ่อม
 
รอดำเนินการ กำลังซ่อม / รออะไหล่ ซ่อมเสร็จเรียบร้อย ซ่่อมไม่ได้
อุปกรณ์ที่ซ่อมสถานะชื่อ-สกุลผู้แจ้งหน่วยงานคณะ/สำนักวันที่แจ้งรายละเอียด
คอมพิวเตอร์ ผดุงเกียรติ เกียรติผิวนวล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 15-02-2019 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ อ.ณรุจน์ คณะรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 05-02-2019 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นายสมัย สำลีวงศ์ ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 01-02-2019 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ นายอาชัญณัฐ ทัพอาสา งานกีฬา สำนักนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 31-01-2019 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ ปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 29-01-2019 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ นายวีระยุทธ แก้วกล้า สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 24-01-2019 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นายอุบล ถานะ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 23-01-2019 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางนิตยา ศรีใส กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 23-01-2019 รายละเอียด
Notebook จารุวรรณ ชุปวา นักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ 23-01-2019 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ สินีนุช เถาถวิล กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 23-01-2019 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ วรรณญา แสงเดช กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 23-01-2019 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางสาววรยา ศิลามน สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี 23-01-2019 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ กฤษดา ฉลวยศรี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 23-01-2019 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ กฤษดา ฉลวยศรี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 23-01-2019 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ เสถียร พระใหญ่ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ 22-01-2019 รายละเอียด
Notebook นางสาวพจนีย์ สีทอง งานกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 18-01-2019 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นายกงสเด็น คำแน่น อาคารเรียนรวม 4 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 16-01-2019 รายละเอียด
Notebook นางสาววรรณภา ทานอก บริหารศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ 14-01-2019 รายละเอียด
Notebook นายฐิติกรรัศมิ์ ภัททสิริภูวดล คณะรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 11-01-2019 รายละเอียด
Notebook นายฐิติกรรัศมิ์ ภัททสิริภูวดล คณะรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 11-01-2019 รายละเอียด
12345678910...