ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
แสดงข้อมูลรายการแจ้งซ่อม
 
รอดำเนินการ กำลังซ่อม / รออะไหล่ ซ่อมเสร็จเรียบร้อย ซ่่อมไม่ได้
อุปกรณ์ที่ซ่อมสถานะชื่อ-สกุลผู้แจ้งหน่วยงานคณะ/สำนักวันที่แจ้งรายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางสาววนิดา ศิลามน สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลกร สำนักงานอธิการบดี 03-12-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ วัชรี หาทองคำ สำนักงานกฎหมายและนิติกร สำนักงานอธิการบดี 22-11-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นงลักษณ์ มีสุข คณะรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 22-11-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ กิตติพงษ์ ชาลี สำนักงานกฏหมายและนิติกร สำนักงานอธิการบดี 22-11-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ วาสนา สมโสภา คณะรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 22-11-2018 รายละเอียด
Notebook พัชรี ธานี คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 22-11-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นคร ลีนาม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 22-11-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ สุชาฏา ไกรพันธ์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 22-11-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นายกฤษกร ปาริโชติ สำนักงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 22-11-2018 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ นางสาวยุพันภัทร มั่นคง ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 21-11-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นายกิตติพศพงศ์ วรรณคำ สำนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานอธิการบดี 16-11-2018 รายละเอียด
Notebook นางสาวปาริฉัตร จรัสพงศ์ตระกูล บริหารศาสตร คณะบริหารศาสตร์ 14-11-2018 รายละเอียด
มอนิเตอร์ อารีรัตน์ วงษ์สุวรรณ สำนักงานเลขานุการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 22-10-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ รัฐพล แม่นธนู สำนักงานประกันคุณภาพฯ สำนักงานอธิการบดี 22-10-2018 รายละเอียด
มอนิเตอร์ นราธิป อาษารักษ์ สำนักงานกฎหมายและนิติกร สำนักงานอธิการบดี 22-10-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ ชัชชญา ผิวอ่อน สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี 10-10-2018 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ ณัฐธิดา อินทรธิราช กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 10-10-2018 รายละเอียด
Notebook จีรศักดิ์ บางท่าไม้ คณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 04-10-2018 รายละเอียด
PROJECTOR นายเสถียร พระใหญ่ งานเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการ 04-10-2018 รายละเอียด
มอนิเตอร์ นายอดิศักดิ์ แสวงกิจ งานเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการ 04-10-2018 รายละเอียด
12345678910...