ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
แสดงข้อมูลรายการแจ้งซ่อม
 
รอดำเนินการ กำลังซ่อม / รออะไหล่ ซ่อมเสร็จเรียบร้อย ซ่่อมไม่ได้
อุปกรณ์ที่ซ่อมสถานะชื่อ-สกุลผู้แจ้งหน่วยงานคณะ/สำนักวันที่แจ้งรายละเอียด
Notebook นักศึกษา นักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ 14-09-2017 รายละเอียด
Notebook นายอดิศักดิ์ กิจแสวง ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ 12-09-2017 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ มยุรี กออ่อน สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี 11-09-2017 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ มยุรี กออ่อน สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี 11-09-2017 รายละเอียด
มอนิเตอร์ นายจิตรวิรัตน์ พัดทาป สำนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานอธิการบดี 08-09-2017 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางมนธิรา จันสุตะ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี 01-09-2017 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ ธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ สำนกงานผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี 25-08-2017 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ นายชัยณรงค์ ศิริบุรมย์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 23-08-2017 รายละเอียด
Notebook นางสาวศศิธร สิทธิรัตนยืนยง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 22-08-2017 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 22-08-2017 รายละเอียด
Scanner นางสาวนันทพร สิงหาษา สำนักงานเลขานุการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 22-08-2017 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นายกันตินันท์ ตาบุดดา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี 22-08-2017 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ เกษสุดา จันดาพันธ์ สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 22-08-2017 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ แมนวดี พงษ์ผล สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 11-08-2017 รายละเอียด
Notebook นางสาว จุฑาทิพย์ นักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ 07-08-2017 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางสาวภักค์สุพัชร ผลหิรัญทวีโชค กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 07-08-2017 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ นายเชาว์วัฒน์ ศรีแก้ว สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 01-08-2017 รายละเอียด
Notebook ชาญชัย บุญคุ้ม ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ 24-07-2017 รายละเอียด
Notebook นางสาวกฤษณา สมตา สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี 20-07-2017 รายละเอียด
Notebook นางสาวกฤษณา สมตา สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี 20-07-2017 รายละเอียด
12345678910...