ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
แสดงข้อมูลรายการแจ้งซ่อม
 
รอดำเนินการ กำลังซ่อม / รออะไหล่ ซ่อมเสร็จเรียบร้อย ซ่่อมไม่ได้
อุปกรณ์ที่ซ่อมสถานะชื่อ-สกุลผู้แจ้งหน่วยงานคณะ/สำนักวันที่แจ้งรายละเอียด
คอมพิวเตอร์ วีระพันธฺ ศิริศักดิ์ญศ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี 10-08-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางสาวจีรวรรณ์ ธรรมเจริญ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี 09-08-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ สิรินทรา พุฒจันทร์ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 02-08-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ สุจิตร ทรงสุคนธ์ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 02-08-2018 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ นายภาคภูมิ โทนหงสา ฝ่ายสิทธิประโยชน์ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 24-07-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นายอุทัย. กุจะพันธ์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 23-07-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ ณัฐธิดา อินทรธิราช กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 23-07-2018 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี 17-07-2018 รายละเอียด
Notebook นายชาญชัย พลสินธุ์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 13-07-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ ปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 10-07-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นายสมัย สำลีวงศ์ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 28-06-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นายกันตินันท์ ตาบุดดา สำนักบริหารทรัพย์สินฯ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 22-06-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางสาวสุภาวดี จันทนุช สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 21-06-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางสาวสุภาวดี จันทนุช สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 21-06-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางสาวสุภาวดี จันทนุช สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 21-06-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นายศักดา กองสมบัติ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี 21-06-2018 รายละเอียด
Notebook นายอดิศร ศรีแสง สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี 21-06-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางสาววิสุตา พลภักดี สำนักคอมบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี 21-06-2018 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ รจนา เมษาคุณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 18-06-2018 รายละเอียด
Notebook นางอัมพร ยิ่งยงวงค์สกุล สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี 15-06-2018 รายละเอียด
12345678910...