ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
แสดงข้อมูลรายการแจ้งซ่อม
 
รอดำเนินการ กำลังซ่อม / รออะไหล่ ซ่อมเสร็จเรียบร้อย ซ่่อมไม่ได้
อุปกรณ์ที่ซ่อมสถานะชื่อ-สกุลผู้แจ้งหน่วยงานคณะ/สำนักวันที่แจ้งรายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นายชาญชัย พลสินธุ์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 04-04-2018 รายละเอียด
Notebook นายอภิชัย สิงหาษา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 04-04-2018 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ นางวัชรี หาทองคำ สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 04-04-2018 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ นางแสงรัชนี เอนกคุณวุฒิ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 04-04-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ น.ส.โฉมสอางค์ ไชยยงค์ สนง.วิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี 29-03-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นายชนษ์ปกรณ์ หาญชูวงศ์ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี 02-03-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นายกิติพศพงศ์ วรรณคำ สำนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานอธิการบดี 02-03-2018 รายละเอียด
Notebook นางสาวสิรินทรา พุฒจันทร์ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 23-02-2018 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ ส.อ.วินัย สายงาม สภาอาจารย์ สำนักงานอธิการบดี 20-02-2018 รายละเอียด
Notebook นางปทัดตา มุขขันธ์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 14-02-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางสาวกมลชนก เทศนา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี 31-01-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ ธัญดา ศรีพิทักษ์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 24-01-2018 รายละเอียด
Notebook นายชูไท วอทอง กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 11-01-2018 รายละเอียด
TABLET นางสาวสิรินทรา พุฒจันทร์ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 08-01-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ พิสุทธิ์ โสมอินทร์ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี 04-01-2018 รายละเอียด
Notebook สิรินทรา พุฒจันทร์ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 04-01-2018 รายละเอียด
UPS นางแสงรัชนี เอนกคุณวุฒิ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 04-01-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางแสงรัชนี เอนกคุณวุฒิ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 04-01-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ น.ส.จิดาภา อุทัยกรม สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 03-01-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นายบุญหลาย นีระมนต์ กองบริการการศึกษา(งานอาคารเรียนรวม) สำนักงานอธิการบดี 20-12-2017 รายละเอียด
12345678910...