ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
แสดงข้อมูลรายการแจ้งซ่อม
 
รอดำเนินการ กำลังซ่อม / รออะไหล่ ซ่อมเสร็จเรียบร้อย ซ่่อมไม่ได้
อุปกรณ์ที่ซ่อมสถานะชื่อ-สกุลผู้แจ้งหน่วยงานคณะ/สำนักวันที่แจ้งรายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นายกันตินันท์ ตาบุดดา สำนักบริหารทรัพย์สินฯ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 22-06-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางสาวสุภาวดี จันทนุช สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 21-06-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางสาวสุภาวดี จันทนุช สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 21-06-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางสาวสุภาวดี จันทนุช สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 21-06-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นายศักดา กองสมบัติ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี 21-06-2018 รายละเอียด
Notebook นายอดิศร ศรีแสง สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี 21-06-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางสาววิสุตา พลภักดี สำนักคอมบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี 21-06-2018 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ รจนา เมษาคุณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 18-06-2018 รายละเอียด
Notebook นางอัมพร ยิ่งยงวงค์สกุล สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี 15-06-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ ปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 11-06-2018 รายละเอียด
Scanner นาวสาวศิริลักษณ์ ทองไทย สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 11-06-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ ประนอม รอดโพธิ์ทอง สำนักงานคณบดี คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 31-05-2018 รายละเอียด
Notebook นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 28-05-2018 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ นาวสาวศิริลักษณ์ ทองไทย สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี 24-05-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางมนธิรา จันสุตะ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี 21-05-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นางสาวณัชชา อักษรศรี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี 18-05-2018 รายละเอียด
Notebook นางอัมพร ยิ่งยงวงค์สกุล สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี 18-05-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ นายวีระยุทธ แก้วกล้า สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี 18-05-2018 รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ ณัฏฐกันย์ ชุมสวัสดิ์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 18-05-2018 รายละเอียด
ปริ้นเตอร์ นาวสาวศิริลักษณ์ ทองไทย สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี 17-05-2018 รายละเอียด
12345678910...